ประติมากรรมกระทงสาย

0    Travel News  admin

ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีที่เราเรียกกันว่าวันเพ็ญเดือนสิบสอง ทั่วประเทศจะพร้อมใจ กันจัดงานลอยกระทง และจังหวัดตากเองก็มีการลอยกระทงสายอันเป็นประเพณีที่ชาวเมืองตากภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง และการสร้างประติมากรรมกระทงสายนี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของประเพณีนี้

รวมทั้งเพื่อเตือนให้ทุกคนได้รู้ว่า ประเพณีลอยกระทงสายนี้หาชมได้ที่จังหวัดตากเพียงแห่งเดียว ของประเทศไทยเท่านั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

« »