วัดชมโพธยาราม

0    Travel News  admin

วัดเพียงแห่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีการก่อสร้างสังเวชนียสถานครบทั้ง 4 ตำบล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะ โดยสังเวชนียสถานทั้ง 4 นั้นประกอบด้วย อุทยานลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า พุทธคยาเจดียอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ เจดีย์ปฐมเทศนาที่เรียกกันว่าธัมเมกขสถูป และสุดท้ายคือสถานที่ปรินิพพาน

วัดนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2523 โดยพระครูปลัดสุโพธิ์ จันทาโภ ที่ได้รับการถวายที่ดินจากสองสามีภรรยาคือนายชม และนางเยี่ยม ทองคำเปลว จำนวน 12 ไร่เศษ หลังจากนั้นก็มีการสร้างกุฏิ ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ รวมถึงสังเวชนียสถานจำลองทั้งสี่แห่งดังที่เห็นในปัจจุบัน
/ขอบคุณ ททท

« »